YEMİNLİ ÇEVİRMEN YETERLİLİK BELGELİ”ÇEVİRMEN VE ÇEVİRİ İŞLETMESİ ARASINDA YAPILAN TURÇEF-ISO-EN 17100 NORM’UNA UYGUN ÇEVİRİ İŞ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

A-1 ÇEVİRMEN ve ÇEVİRİ BÜROSU arasındaki yazılı/SözlüÇeviri Hizmet Sözleşmesi,TURÇEF-Yeminli Çevirmenlik Federasyonu'nun Hukuk kurulu'nun Avukat çevirmenlerince yasalara uygun ve Batı İstanbul resmi temsilicisi Gültekin Rengial'ın düzenlemesi ile sektörel bazda hazırlanmış bir örnek olup,çevirmenlik sektörüne faydalı olacaktır.

 

TURÇEF-YEMİNLİ ÇEVİRMENLİK FEDERASYONU YASAL TÜZÜĞÜ İLE 28658 SAYILI MESLEKİ SORUMLUK YASASINAGÖRE “ÇEVİRMENLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI”NA SAHİP “YEMİNLİ ÇEVİRMEN YETERLİLİK BELGELİ”ÇEVİRMEN VE ÇEVİRİ İŞLETMESİ ARASINDA YAPILAN TURÇEF-ISO-EN 17100  NORM’UNA UYGUN

ÇEVİRİ İŞ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

        

     ………………………………………………Sicil No’lu   Çevirmen

           …………………………………………….....   ile 

           ……………………………………………Sicil No’lu Çeviri İşletmesi

           ………………………………………………

 Yukarda adı yazılı Çevirmen ve Çeviri Bürosu;……………….günü, saat……………………….’de Posta / E-Posta / Elden Teslimatla Çevirmen’e ulaştırılan; toplam hacmi kaynak metin üzerinden hesaplanan  …………….. boşluksuz karakter/sayfa olan kaynak metinin dilindeki belgenin/metne ilişkin olarak, hedef dilde eksiksiz ve hatasız bir çevirinin, yukarıdaki teslimat usullerinden biri ile …………………. günü, saat: ……… 'de; Çeviri Bürosuna teslim edilmesi konusunda mutabık kalmışlardır.Çevirmen, her hangi bir nedenle çeviri teslimatında gecikme olacağının bilgisini, mutabık kalınan teslim gününden en geç bir gün önce Çeviri Bürosuna vermek ve karşı tarafın onayını almak kaydıyla, söz konusu çeviriyi yeniden mutabık kalınan süre sonuna kadar Çeviri Bürosuna teslim etmekle yükümlüdür.Taraflar böylece, işbu çeviri işi için hukuki usul ve esaslara uygun olarak, bir Ticari Sözleşme düzenlemiş sayılırlar (TCK. Borçlar Kanunu Md. 1 ve 40; İstisna ve Eser Kanunu Md.470’e göre; Yüklenici Çevirmen beyanı ile bir eser meydana geleceğinden; karşı taraf olarak Çeviri Bürosunun, çeviri bedelini ödemiş olması veya ödemeyi taahhüt etmiş olması halinde, taraflar arasında bir sözleşme tesis edilmiş sayılır).  

Toplum çevirmenliği Sözlü, Ardıl ve Simültane çevirilerde ise Çevirmen…………….. (tarih) / ………… (saat) / ……………(yer)’de bulunmayı beyan ve taahhüt ederken, Çeviri Bürosu da, bu beyan ve taahhüdü kabul eder.Çeviri Büronun Çeviri bittikten sonra çevirmene ödeyeceği toplam hak ediş tutarı………………..…… olup, ödeme vadesi ……/……/…………’dir.

                        ÇEVİRMEN VE ÇEVİRİ BÜRO'NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

* a)Çevirmen, işbu anlaşma sağlandıktan sonra, Çeviri Bürosunun kendisine E-posta veya elden teslim ettiği çevrilecek belgen in/metnin hedef dildeki çevirilerini eksiksiz, hatasız ve doğru bir şekilde, mutabık kaldıkları teslimat zamanında (Tarih/Gün/Saat ) mutabık kalınan usullere göre teslim edecektir(Teslimat elektronik yolla yapılacaksa ve o an için sağlayıcı tarafından elektrik kesintisi varsa ya da yine sağlayıcı tarafından internet erişimi problemi varsa bu durum, çeviri bürosuna acilen bildirilmeli ya da teslimat elden yapılacaksa o zaman,  1.dereceden akrabaların sağlık, vefat durumları, teslimat noktasına gitmeyi engelleyen kaza durumları, polis müdahalesi, halk ayaklanması ve bunun gibi mücbir sebepler gibi durumlar hakkında çeviri bürosunu bilgilendirecektir.) Çeviri Bürosu ise çeviriyi eksiksiz aldığını E-Posta/Tel mesaj ile çevirmene teyit edecektir. Çevirmen ve Çeviri bürosu işbu sözleşmede Ek bir süre koymuşlar ise, bu ek süre bitiminde ve belirlenen saatte çeviri işi teslimi gerçekleşecektir.

        b)Toplum Çevirmenliği kapsamında bulunan Noterlerde Sözlü, Adliyelerdeki Ardıl ve Konferanslardaki Simültane Çeviri Hizmetinde ise çevirmen, belirlenen yer tarih ve saatte bulunması gereken yerde olmayı E-Posta/Tel mesajı ile teyit edecektir. Çevirmen buna rağmen, çeviri yerine gitmediğinde ve çevirinin yapılmadığı durumlarda,   ( 1.dereceden akrabaların sağlık, vefat durumları, çeviri noktasına gitmeyi engelleyen kaza durumları, polis müdahalesi, halk ayaklanması ve bunun gibi mücbir sebeplerin oluşması hariç),sahip olduğu “Çevirmenlik Mesleki Sorumluluk Sigortası “poliçesi kapsamında Çeviri bürosunun tüm tazminatını ve zararlarını şimdiden karşılamayı beyan ve taahhüt eder.

* a) Çevirmen, çevirinin içeriği ile ilgili tüm bilgileri; firma, isim, içerik ve özel evrakta gizlilik gösteren özel bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamayı, kullanmamayı ve açıklamamayı (TCK 5237.MD.207) kabul eder. Aynı şekilde Çeviri Bürosu ise,  Çevirmenle ve yaptığı İş ile ilgili olarak Çevirmenin özel bilgilerini üçüncü şahıslara vermemeyi kabul eder.

      b)Toplum Çevirmenliği kapsamında Noterlerde, Adliyelerde, Resmi ve özel kurumlarda İş görüşmesi, Seminer, Konferans ve ilgili ortamlarda Sözlü, Ardıl ve Simültane çevirilerde çevirmen, kendi kartvizitini ve özel bilgilerini hizmet vereceği “ilgili” müşteriye veremez. Kendine piyasa yapamaz ve hizmet verdiği ”ilgili” Müşteriyi kendine müşteri yapma eylemine giremez. Çeviri bürosu tarafından iş verilen çevirmen, bu kapsamda hizmet verdiği ilgili müşteriye, sadece kendisine bu çeviri işini veren çeviri bürosunun bilgilerini ve kartını vermekle yükümlüdür. Aksi bir hareketin TURÇEF tarafından tespiti durumunda; çeviri bürosu, maddi zarar gördüğünü delil ve şahitlerle sunduğunda; ileri sürdüğü zararlar, çevirmenin “Çevirmenlik Mesleki Sorumluluk Sigortası’ndan tazminat olarak talep edebilir ve yine Federasyonun tanıklık onayı ile hak edişini ödemeyebilir.

* a) Çevirmen, yazılı çevirisini ISO EN/17100 Normlarına uygun CAT, Sözlük, Kaynak kitap ve Veritabanı gibi materyallerle yapmayı ve kesinlikle Google Translate vs gibi elektronik/yazılım çeviri programı kullanmamayı taahhüt eder. Bunu yaptığı ve kullandığı TURÇEF Federasyonun Dil Bilirkişi Kurulları ile tespit edilip, yazılı rapor edildiği takdirde; yine kendisine ait “Çevirmenlik Mesleki Sorumluluk Sigortası’’ kapsamında tüm tazminat ve diğer zararları karşılar ve tüm cezaları şimdiden kabul eder. Çeviri Bürosu ise Çevirmene verdiği belgenin/metnin kaynak dilinin doğru ve eksiksiz olduğu kontrol edecek,(kaynak dil yabancı dil ise ve çeviri bürosu bu dili bilmiyorsa, kaynak dildeki var olan hataların sorumluluğu müşterinindir)Evrak üzerindeki kaynak dilin çevirmen tarafından düzeltilmesini kesinlikle talep edemeyecek ve Çevirmen, asla kaynak dildeki yazı ve rakam hatalarından maddi ve manevi sorumlu tutulmayacaktır.

 b)Aynı şekilde Ardıl ve Toplum çevirmenliğinde yapılacak Sözlü, Ardıl ve Simültane Çeviri hizmetlerinde özellikle uzmanlık isteyen özellikli çevirilerde; Çeviri Bürosu önceden,  çevirmene konunun terminolojisini vermek zorundadır. Talep edildiği veverilmediği takdirde; ne Çeviri bürosu ne de ilgili müşteri tarafından çevirmenin konudaki kaynak ve hedef dil dağarcığıyla ilgili bir olumsuzluk veya bahane öne sürülemeyecektir. Yani Terim listesi verildiğinde; sorumluluk ve risk çevirmene, verilmediğinde ise Çeviri Bürosuna aittir.

*Çevirmen, kendisine verilen yazılı, sözlü, ardıl ve Simültane çeviri işinde nitelikli, uzman, Çevirmenlik Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçeli ve Turçef-Yeminli Çevirmen Yeterlilik Belgesine sahip olduğunu ve kendinden talep edilen çeviri işinin üstesinden geleceğini beyan ve kabul ederek işe talip olur. Çeviriyi kabul edip aldıktan sonra çevirmen, yukarda belirtilen olağanüstü durumlar dışında çeviri işini yarım bırakamaz, eksik teslim edemez ve kendinden ek belge veya ek süre yapamaz. Dünya standartlarında yazılarda kabul edilen kusur opsiyonu 5/1000 (Binde beş) hatadır. Bu bağlamda talep edilen düzeltme ve eksiklik hatasını ve yanlışını hemen kabul edecek ve makul sürede hemen düzeltecektir. Çeviri Bürosu ise buna göre, çevirmenin yazılı ve sözlü çevirisinin diğer çevirmen üçüncü şahıslarla kıyaslanmasını, düzgün, iyi, kötü, yanlışlığı ve doğruluğuna ilişkin yorum yapamaz. Hiçbir şekilde çevirmenin çevirisine dair bahane üretemez. Müşterinin çevirideki ve çeviri dilindeki doğruluğunu ise asla kıstas olarak çevirmene getiremez. Bu konuda tek Otorite Türkiye’de TURÇEF-Federasyonun Dil Bilirkişi Kurulları olup, diğer hiçbir özel ve tüzel kişilik karar mekanizması değildir. Yazılı veya Sözlü Çevirinin hatalı olup olmadığına Türkiye'de tek yetkili Kurulun TURÇEF-Federasyon' un ilgili dil kurulu olduğunu; son sözün bu Kuruldan verildiğini her iki tarafta işbu sözleşme ile şimdiden kabul eder.

*Çevirmenin talep edeceği - Çeviri Büronun ödeyeceği çeviri bedeli, TURÇEF-Federasyonun www.turcef.org sitesindeki Önerilen Fiyat listesi esas alınarak yapılır ve en çok indirim aynı liste üzerinden istenilen oranda anlaşmayla olabilir.Çeviri Bürosu, çevirmenin hak edişini çevirinin bitirilip tesliminden en geç 30 gün içinde çevirmene ödeyecektir.

*Çeviri Büroları, çeviri ile ilgili oluşacak hataları önlemek amacıyla kesinlikle Federasyona bağlı derneklere üye olan ‘’Çevirmenlik Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi’’ne sahip, Turçef Yeminli Çevirmen Yeterlilik Belgesi’ne sahip nitelikli ve deneyimli, kendini ispat etmiş çevirmenlerle çalışmalıdırlar. Çeviri büroları, maddi kaygıyla ne olduğu belli olmayan, niteliksiz, deneyimsiz, kendini orada burada, özellikle internet sanal ortamında ‘’Çevirmen’’ diye tanıtan ve çeviri sektörünü ve çeviri ücretlerini standartların altına çeken kişilere iş yaptırmamalılardır. Bu kişilerin sektöre zarar vermelerini engellemek; hem yurt içi hem yurtdışına yapılan çevirilerin kalitesizliğinden dolayı maddi ve manevi zarara uğramamak için her türlü tedbiri almak ise Çeviri Bürolarının birinci dereceden sorumlulukları arasındadır. Çeviri bürolarının bu duruma dikkat etmeleri halinde piyasa kendiliğinden düzelecek, niteliksiz ve vasat iş üreten ve çeviri sektörüne zarar veren kişiler bundan böyle, ne sanal ne de gerçek ortam iş bulamayacak ve sonuçta piyasadan silineceklerdir. Böylece sektörde, gerçek anlamıyla ve hakkıyla yapan nitelikli ve dürüst Federasyon üyesi çevirmenlerin iş yapmasına olanak sağlanmış olacaktır. Federasyon/Dernek gibi Mesleki üst örgütlere üye olmayan ve bunlara karşı olumsuz durup, karışıklık ortamında çalışmayı sürdürenlerin mesleki sorumluluk sigortası, belgelendirme, yükümlülük ve yasalar altına girmek istemeyen kişilerin, mesleğimize zarar veren insanlar olduklarının unutulmaması gerekir. 

*Bir Çeviri Bürosu, çeviriyi Turçef-Federasyonun diğer bir üyesi olan Çeviri Bürosuna gönderiyorsa(özellikle toplu işlerde) çeviriyi yapacak olan Çevirmenin bilgilerini (Adı, Soyadı ve Turçef-Federasyon Çevirmen sicil Numarası, Uzmanlık Alanı vb ve ayrıca İşi yapacak olan Çevirmenin sicili bozuk olduğunda; onu görevlendirmeme hakkı saklı olduğundan) bildirmelidir.

*Çevirmen tarafından daha önce çevrilmiş olan belgeye, müşterinin isteği üzerine yeniden küçük eklemeler ve çıkarmalar yaptıracak olursa(özellikle Kitap- katalog-Web gibi çeviriler)çevirmene yapılan işin bedeli, Çeviri Bürosu tarafından müşteriye de yansıtılacak ve bu tutara tekabül eden orandaki artı değer, çevirmene de ödenecektir.

*Çeviri Büroları, verilen işini tamamlayan çevirmenden ilgili çeviriyi teslim aldıktan sonra müşteriden para alamadığını; bundan dolayı yapılan çevirinin bedelini çevirmene ödeyemeyeceğini ileri sürmek kendisini bu anlaşma tahtında kabul ettiği ödeme ve ticari yükümlülüklerinden muaf tutmaz ve söz konusu ödemeyi usulüne uygun olarak ve zamanında yapma yükümlülüğü devam eder. Müşterisinden ödeme alamama sorunu, madde 10 da belirtildiği gibi, Çevirmenin sorunu olmayıp; doğrudan ve sadece Çeviri Bürosunun kendi sorunudur ve bu sorunu hiçbir şekilde çevirmene yansıtamaz. Çeviri bürosu,  ödeme vadesi konusunda aksi bir anlaşma söz konusu olmadıkça, çevirmene olan borcunu 30 gün içinde ödemekle yükümlüdür.

*Çevirmen, çeviri bürosunun gönderdiği yazılı çeviri işini, en fazla 30 dakika içinde kabul veya reddetme hakkına sahiptir. Aynı şekilde müşteri tarafından iptal edilebilecek seçenekler için de çeviri bürosu, çevirmene en az 1 saat bekleme ve iptal olasılığı süresi verir.Bir (1) saat içinde iptal edilmeyen çeviri işi, çevirmene verilmiş olarak kabul edilir ve buna ilişkin teslim edilecek olan çevirinin bedeli çevirmene hak ediş olarak ödenir.(Yani çeviri bürosu, işin iptal olduğunu belirtilen süre için de çevirmene bildirinceye kadar çevirmen yapmış olduğu kısmi çevirinin tüm bedelini çevirmene ödemek zorundadır).  Aynı şekilde Çevirmen ise,  çeviri bürosu ile mutabık kaldığı hizmet ve teslimat koşullarına rağmen, süresinde teslim etmediği çeviri işinden dolayı çeviri bürosunun uğradığı maddi zararı kendi adına düzenlenmiş ‘’ Çevirmenlik Mesleki Sorumluluk Sigortası’’kapsamında karşılamakla yükümlüdür.( Yani çevirmen işi yapmayacağını, belirtilen “karşılıklı teyit süresi”  içinde çeviri bürosuna söylemediyse; o iş için çeviri bürosunun müşteriyle yaptığı sözleşme miktarını ödemek zorundadır )

*Çeviri Bürosu, hafta sonu, resmi bayramlar ve mesai dışı zamanlarda yapılacak çeviriler için Çevirmenle özel bir anlaşma düzenleyebilir.

İmza                                                                                                                                                    İmza

                                                                                                         

Çevirmen                                                                                                                                                                                           Çeviri Bürosu