TEDARİKÇİ OLARAK, TURÇEF-FEDERASYON ÜYESİ ÇEVİRMEN / ÇEVİRİ BÜROSU İLE MÜŞTERİ OLARAK GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİ ARASINDA ÇEVİRİ HİZMETİ VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

A-2 ÇEVİRMEN ve ÇEVİRİ BÜROSU ile MÜŞTERİ arasındaki yazılı/Sözlü Çeviri Hizmet Sözleşmesi,TURÇEF-Yeminli Çevirmenlik Federasyonu'nun Hukuk kurulu'nun Avukat çevirmenlerince yasalara uygun ve Batı İstanbul resmi temsilicisi Gültekin Rengial'ın düzenlemesi ile sektörel bazda hazırlanmış bir örnek olup,çevirmenlik sektörüne faydalı olacaktır!

 

TEDARİKÇİ OLARAK,

TURÇEF-FEDERASYON ÜYESİ ÇEVİRMEN / ÇEVİRİ BÜROSU İLE

MÜŞTERİ OLARAK GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİ ARASINDA

ÇEVİRİ HİZMETİ VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR;

Bir yanda Hizmet Veren(Çevirmen ve/veya Çeviri Bürosu olarak) taraf olarak; …………………………… …………………………………(Yer adresi)’de mukim;………………………………………………………………..

(Ad,Soyad,Unvan)olarak gerçek kişi sıfatıyla çeviri hizmetini üreten kişi olarak Tercüman(bundan böyle ‘Çevirmen’’ olarak anılacak)ve/veya;  İfa edilen böyle bir çeviri hizmetini, kendi faturası eşliğinde müşteriye teslim ederek çevirmen ile müşteri arasındaki bağlantıyı sağlayan;  ...................................... ………………………………(Yer adresi)’de mukim, ................................................................................... ………..……(Ad,Soyad,Unvan)olarak gerçek ya da tüzel kişi sıfatıyla Çeviri İşletmesi, bürosu ya da şirketi( bundan böyle ‘’ Çeviri Bürosu’’ olarak anılacaktır)

 

Diğer yanda Hizmet Alan Taraf olarak;

………………………………………………………….………...’de mukim; …………………………… ………………………

(Ad,Soyad/Unvan)olarak gerçek ya da tüzel kişi sıfatıyla Müşteri  (Bundan böyle ‘’ Hizmet Alan’’ olarak anılacaktır)

Hizmet Veren taraf, kaynak dilden (………………)  hedef dile (………………) çevrilmek üzere;  Hizmet Alan’dan kendisine posta ya da e-posta/faks ile gönderilen veya kendilerine elden teslim edilen kaynak dil hesaplaması ile boşluksuz toplam...................klavye vuruşu/karakter ve………… sayfadan ibaret, yazılı  belgeleri/metinleri eksiksiz ve hatasız olarak ............................................................................................................................. ……..  günü teslim aldıklarını beyan ederek; o hedef dile çeviriyi, istenen usul,koşul ve şekillere uygun olarak eksiksiz ve kusursuz bir şekilde en geç …………….  günü, saat:………’de kendisine teslim etmeyi kesin olarak  kabul eder.  

Yukarıdaki taraflar, aşağıdaki imzalarıyla, burada belirtilen Çeviri işini yürürlükteki yasalara uygun olarak sözleşmeye bağlamış sayılır(‘’TTK" Türk Ticaret Kanununun tüm hükümleri ile T.C.K. Borçlar Kan. Md. 1 ve 40' gereği, İstisna ve Eser Kanunlarının Md. 47 gereği, Yüklenici Çevirmen’in beyanı ile bir eser meydana geleceğinden; Çeviri Bürosu olarak karşı taraf da bedel ödüyor/ ödemeyi beyan ediyorsa sözleşme kurulmuş sayılır).

  • Diğer çeviri türlerinde (Toplum Çevirmenliği, Sözlü/ Ardıl ve/veya Simultane çeviri)ise  Hizmet Veren Taraf, …………………günü, saat:…………’de, ………………… ………………………………… ………… adresinde çeviri hizmeti vermek için hazır bulunmayı Hizmet Alan’a beyan ve taahhüt eder.  

Hizmet Alan ise böyle bir beyanatı aldığını teyit ederek, söz konusu çeviri hizmet bedelini, çeviri tamamlandıktan sonra, eksiksiz olarak .………………………………………………(rakam ile ve) ……………… ……… ………………………..( yazı ile), en geç …………………………gününe kadar nakden ya da banka aracılığı ile ödemeyi peşinen kabul eder.

Ayrıca, işbu sözleşmenin mesleki şekli ve yükümlükleri konusunda, taraflar arasında  (Turçef Federasyonun tüzüğü ve TURÇEF-EN17100 gereği Çeviri Hizmet Normu bakımından)kesin bir anlaşma sağlanmıştır. Bu bağlamda taraflar, bu sözleşme kapsamındaki her türlü anlaşmazlığın çözümü konusunda TURÇEF-Hukuk Kurulu’nun vereceği kararın, kendileri üzerinde bağlayıcı ve geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 


HİZMET VEREN İLE HİZMET ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

*Hizmet Veren(Çevirmen ve/veya Çeviri Bürosu olarak) ile Hizmet Alan(Çeviri talep eden özel veya Tüzel kişi /Müşteri olarak) arasında sözlü veya yazılı beyanata dayalı bir anlaşma sağlandıktan sonra Hizmet Veren, kendisine posta, e-posta ya da faks ile gönderilen veya elden teslim edilen kaynak dildeki belgenin/metnin hedef dildeki çevirisini, karşılıklı mutabık kalınan sürede(Tarih ve Saatte), mutabık kalınan usul, koşul ve şekillere göre eksiksiz, doğru ve tam olarak Hizmet Alan’a  teslim edecektir. Hizmet Alan ise, çeviriyi mutabık kalınan usul, kural ve koşullara göre eksiksiz ve tam olarak teslim aldığını e-Posta ile teyit edecektir.

*Hizmet Veren Toplum çevirmenliği, Noterlerde Sözlü, Adliyelerde Ardıl ve Konferanslarda simultane çeviri hizmetinde ise Hizmet Veren, mutabık kalınan yer, tarih ve saatte hizmet üretme yerinde olmayı Hizmet Alan’a  e-posta, SMS, hızlı mesajlaşma servisi ya da sözlü olarak beyan edecektir. Buna rağmen hizmet veren olarak Çevirmenin, keyfiyet göstermek ya da bu işteki sorumluluklarını zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirmemek suretiyle çeviriningerçekleşmemesine yol açması durumunda; Hizmet Veren tarafında yer alan Çeviri Bürosu’nun TURÇEF-Federasyon’unun ilgili Alt Kurulu’na başvurusu üzerine; onunla aynı tarafta yer alan Çevirmen, bu Kurul’un bu iş kapsamında belirlediği zararları karşılamayı peşinen kabul eder(ancak Çevirmen, söz konusu çeviri işini yerine getirmesine engel görünen geçerli gerekçelerini ya da maruz kaldığı her hangi bir mücbir sebep hal ve durumunu çeviri gününden en az üç (3) gün önceden sözlü ya da yazılı olarak Çeviri Bürosu’na bildirmesi halinde bu hükümden muaf olur).

*Hizmet Veren, talep edilen çevirinin içeriği ile ilgili tüm bilgileri, isim, içerik ve özel belgede/metinde gizlilik gösteren özel bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacak, kullanmayacak ve açıklamayacaktır(TCK 5237.MD.207).Aynı şekilde Hizmet Alan da, aldığı hizmete ilişkin olarak Hizmet Veren’in özel bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır.

*Toplum çevirmenliği, Noterler, Adliyeler, resmi ve özel kurumlarda İş görüşmesi, Seminer, Konferans ve ilgili ortamlarda Sözlü, Ardıl ve Simultane çevirilerde Çevirmen,  kendi kartvizitini ve özel bilgilerini müşteriye kesinlikle veremez; kendi adına piyasa yapamaz ve Çeviri Bürosunun müşterisini kapma girişiminde bulunamaz. Hizmet Alan ısrar etse bile, sadece Çeviri Bürosu’nun bilgilerini vermek veya bildirmekle yükümlüdür. Çeviri Bürosunu ticari ilişkinin dışına atmaya dönük fiil ve girişimlerin söz konusu olduğunun TURÇEF tarafından tespiti halinde; Çeviri Bürosu haklı olarak Çevirmen’den maddi ve manevi zarar talep edebilir ve Federasyon’un ilgili Alt Kurulu’nun onayı ile Çevirmen’in hak edişini ödemeyebilir.

*Hizmet Veren taraf, yazılı çevirisini TURÇEF-EN 17100 Normlarına uygun CAT, Sözlük, Kaynak kitap ve Veritabanı gibi materyallerle yapacak ve asla Google Translate vs gibi elektronik çeviri programları kullanmayacaktır. Böyle bir kullanımın tespiti halinde Hizmet Veren, ortaya çıkacak maddi/manevi zararları karşılamayı şimdiden kabul eder. Buna karşılık, Hizmet Alan ise Hizmet Veren’e verdiği kaynak dildeki belgenin/metnin doğru, eksiksiz ve tam olduğunu sağlamakla yükümlü olup,  kaynak dildeki belgede/metinde dilbilgisi-imla kuralları ve yazım hataları bağlamında Çevirmen’den her hangi bir düzeltme işlemi kesinlikle talep etmeyecek ve Hizmet Veren’i kaynak belgedeki/metindeki her hangi bir yazım ve sayısal hatadan sorumlu tutmayacaktır. Her hal ve şartta taraflar, yasal olmayan şekil ve niteliği olan kaynak metin üzerinde değişiklik yapılmayacağını peşinen kabul eder.


*Aynı şekilde, Çeviri Talep Eden, Ardıl ve Toplum çevirmenliğinde yapılan sözlü, ardıl ve simultane çeviri hizmetlerinde gerekirse istenildiğinde özellikle uzmanlık isteyen çevirilerde önceden Çeviri Büro/Çevirmene konu terminolojisini vermek zorunda olup, vermediği takdirde Çeviri Büro / Çevirmenin terminolojideki kaynak ve hedef dil dağarcığıyla ilgili eleştiri, bir olumsuzluk veya bahane öne süremeyecektir. Bu durumda ödemeyi yapmama gibi bir neden ortaya süremeyecektir. Burada Terminoloji verildiğinde yükümlülük ve risk Çeviri Büro/Çevirmenin, verilmediğinde ise Çeviri Talep Eden' indir.

*Çeviri Büro/Çevirmen yazılı, sözlü, ardıl ve simultane çeviri işinde nitelikli, uzman ve işin üstesinden geleceğini beyan ve kabul ederek işe talip olacaktır. Çeviriyi kabul edip aldıktan sonra işi yarım bırakmayacak, eksik teslim etmeyecek ve kaynak metin üzerinde kendinden ek ve çıkarma yapamayacaktır. Dünya standartlarında yazılarda kabul edilen kusur opsiyonu 5/1000(Binde beş)hatadır. Böylece Çeviride yaptığı en küçük bir çeviri hatasını ve yanlışını kabul edecek ve makul sürede bunu hemen düzeltecektir. Çeviri Büro/Çevirmen veya üçüncü bir kurum veya kişi üçüncü şahısların yazılı veya sözlü çevirinin düzgün, iyi ve doğruluğuna ilişkin yorum yapamaz. Hiçbir şekilde bahane üretemez. Herhangi birinin yorumlarını kabul edemez. Yazılı veya Sözlü Çevirinin hatalı olup olmadığına ancak Türkiye'de tek yetkili Kurulun TURÇEF-Federasyonun ilgili dil kurulu olduğunu ve son sözün bu Kuruldan verildiğini her iki tarafta şimdiden itirazsız kabul etmektedirler.

*Çeviri Büro/Çevirmenin talep edeceği yani Çeviri Talep Eden' in çeviriye ödeyeceği çeviri bedeli
TURÇEF-Federasyonun www.turcef.org veya www.turcef.net sitesindeki Önerilen Fiyat listesi baz alınarak yapılacak olup en fazla indirim aynı liste üzerinden %30 oranında anlaşmayla olabilecektir.İki taraf işbu sözleşme üzerinde anlaştıkları anda Çeviri bedelinin yarısı peşin olarak diğer yarısı da Çevirinin tesliminde veya tarafların anlaşması halinde en geç      gün içinde Çeviri Büro/çevirmene ödenecektir.Her iki taraf da bu sözleşmeye sadık kalacaklarını beyan ve taahhüt etmiş ve kendi rızaları ile imzalamışlardır.

 
TEDARİKÇİ OLARAK, TURÇEF-FEDERASYON ÜYESİ ÇEVİRMEN / ÇEVİRİ BÜROSU İLE MÜŞTERİ OLARAK GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİ ARASINDA ÇEVİRİ HİZMETİ VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ - 5.0 out of 5 based on 1 vote